fbpx

 

 

Regulamin konkursu

 

1. Organizatorem konkursu jest: Anna Komisarczyk ZDROWE NAWYKI Tarnowska 10C 61-323 Poznań, Polska NIP 7651482475 kontakt@zdrowenawyki.com zdrowenawyki.com prowadząca konto Instagram @zdrowe.nawyki

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J. ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków, NIP 542-299-19-03

3. Konkurs nie jest w żaden sposób promowany, sponsorowany ani zarządzany przez serwis społecznościowy Facebook oraz grupę Instagram. Wszelkie pytania, wątpliwości, reklamacje powinny być kierowane do Organizatora.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 165 z późn. Zmn.).

5. Konkurs jest prowadzony na terytorium Polski za pośrednictwem instagram.com

6. Konkurs trwa w dniach 4-5 czerwca 2022 r.

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 6 czerwca 2022 r.

8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu Organizator powoła 2 osobowe jury.

9. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca zamieszkanie na terenie Polski.

10. W celu wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

11. Konkurs będzie prowadzony na profilu @zdrowe.nawyki pod postem konkursowym. Zadaniem uczestnika jest:

– zamieszczenie postu konkursowego na swoim profilu oraz na stories

– polubienie 10 ostatnich postów i rolek @zdrowe.nawyki

– polubienie profilu @kuvings_polska

– w komentarzu napisanie propozycji co miałabyś/miałbyś ochotę przygotować na Multigrillu i zaproszenie do konkursu dwóch znajomych

– przygotowanie przepisu z profilu @zdrowe.nawyki oraz zamieszczenie go na swoim profilu wraz z oznaczeniem #zdrowenawykikonkursmultigrill @zdrowe.nawyki @kuvings_polska #kuvingspolska #multigrill

12. Nagrody w konkursie to: MultiGrill Kuvings w wybranym kolorze oraz zestaw płyt dodatkowych, a także książka z przepisami blogerów. Dla 3 dodatkowych osób: książeczki z przepisami na dania w MultiGrillu oraz wybrane gadżety Kuvings.

13. Nagroda w wysokości powyżej 2000 zł zostanie powiększona o część pieniężna, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o wartości 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody podlega odprowadzeniu na rachunek bankowy odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

14. O wygranej zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora w wiadomości prywatnej oraz na profilu Instagram @zdowe.nawyki oraz @kuvings_polska

15. Administratorem danych osobowych uczestników jest Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J. ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków NIP 542-299-19-03. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami),a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych  powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego konkursu (uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Kwestionariusz przekazania nagrody rzeczowej
Organizator oraz Fundator Konkursu przyznają………………….
nagrodę w postaci …………… o wartości …….. zł brutto
ufundowaną przez Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J.
Za wygarną w konkursie internetowym ogłoszonym dnia……………….
———————————————————————————————
Dane do wysyłki
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL:
Urząd Skarbowy:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wygranej w
konkursie którego jednorazowa wygrana nie przekracza wartość 2000 zł brutto jest zwolniona z
opodatkowania podatkiem od wygranej, w pozostałych przypadkach jest pobierane ryczałtowo 10% chyba,
że jest to przekazywane dla osób fizycznych, które otrzymały nagrodę w związku z prowadzoną przez nią
pozarolniczą działalnością gospodarczą.
W związku z powyższym powołując się na regulamin konkursu prosimy o podanie dodatkowych danych
PESEL i urzędu skarbowego w celu odprowadzenia przez organizatora podatku dochodowego.

Obowiązek informacyjny RODO – umowa o współpracy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – tzw. „RODO” informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Domowe Sanatorium – Zimnoch, Spółka Jawna z siedzibą w Wasilkowie, ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków, NIP 542-299-19-03, Zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259567, (oficjalny dystrybutor marki Kuvings w Polsce)
2. W sprawach związanych z ochroną danymi osobowymi Ambasadora można kontaktować się:
• pocztą tradycyjną na adres ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków
• pocztą mailową na adres kontakt@domowesanatorium.pl
• telefonicznie pod numerem: 85 744-66-77
3. Dane osobowe Ambasadora przetwarzane będą przez Administratora w celu wykonania umowy współpracy i rozliczenia świadczonej usługi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Administratora przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy współpracy;
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
wynikających z przepisów podatkowych, a dotyczących wystawienia faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i
dokumentacji podatkowej;
• w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Dane osobowe Ambasadora będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy współpracy oraz realizacji ewentualnych roszczeń Administratora związanych z umową, a następnie przechowywane w archiwum zakładowym, gdzie okres archiwizacji został określony przez jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy i wynosi 10 lat.
6. Dane osobowe Ambasadora nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
7. Odbiorcami danych osobowych Ambasadora będą wyspecjalizowane podmioty, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych następujące usługi: administrowanie i serwisowanie oprogramowania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów „eSOD”, serwisowanie oprogramowania „Archiwum – Intranetowy System Archiwizacji”; kurierom i poczcie polskiej w związku z przesyłaną korespondencją.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Ambasadorowi przysługuje:
• prawo dostępu do treści danych,
• prawo do sprostowania danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Realizacja wyżej wymienionych praw przez Administratora musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
9. Ambasadorowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie przez Ambasadora danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy zlecenia.