fbpx

 

Regulamin konkursu „Wyciskaj zdrowie z ziołami”

 

1. Organizatorem konkursu jest Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J. ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków, NIP 542-299-19-03 prowadzące konto Instagram oraz Facebook @kuvings_polska

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J. ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków, NIP 542-299-19-03

3. Konkurs nie jest w żaden sposób promowany, sponsorowany ani zarządzany przez serwis społecznościowy Facebook oraz grupę Instagram. Wszelkie pytania, wątpliwości, reklamacje powinny być kierowane do Organizatora.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 165 z późn. Zmn.).

5. Konkurs jest prowadzony na terytorium Polski za pośrednictwem facebook.com oraz instagram.com

6. Konkurs trwa od 30.04.2023 do 30.05.2023 roku.

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 2 czerwca 2023 roku.

8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu Organizator powoła 2 osobowe jury, które wyłoni zwycięzcę.

9. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca zamieszkanie na terenie Polski.

10. W celu wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie regulaminu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na przeniesie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które zostaną wypracowane w toku realizacji niniejszego konkursu

11. Konkurs będzie prowadzony na profilu Instagramowym oraz Facebookowym @kuvings_polska pod postem konkursowym. Zadaniem uczestnika jest:

– zaobserwowanie profilu @kuvings_polska na Instagramie oraz polubienie jego profilu na Facebooku

Wykonanie soku z dodatkiem ziół, np. z pokrzywy lub mniszka lekarskiego za pomocą wyciskarki wolnoobrotowej, podzielenie się przepisem i napisanie, dlaczego uważasz, że soki z ziół są takie ważne dla zdrowia i jakie korzyści dla organizmu przynoszą. Do opisu należy wstawić minimum jedno zdjęcie Twojego soku oraz oznaczyć:

@kuvings_polska #WyciskajmyZdrowiezZiolami #KuvingsdajeRade 
Zadanie konkursowe może być w formie postu/Instagram stories, a na facebooku musi zostać dodane w komentarzu pod postem konkursowym.

12. Nagroda w konkursie to: Książka Agnieszki Cegielskiej pt. „Naturalnie i Ziołowo”.

13. Nagroda w wysokości powyżej 2000 zł zostanie powiększona o część pieniężna, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o wartości 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody podlega odprowadzeniu na rachunek bankowy odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

14. O wygranej zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora w wiadomości prywatnej oraz na relacji 24-godzinnej Instagram i Facebook @kuvings_polska 2 czerwca 2023 roku do 23:59.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji z konkursu osób związanych z działalnością na rzecz promocji oraz sprzedaży produktów dystrybuowanych przez Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J. ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków NIP 542-299-19-03.

16. Uczestnik konkursu, który zostanie ogłoszony zwycięzcą wyraża zgodę na przeniesie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które zostaną wypracowane w toku realizacji niniejszego konkursu i które będą stanowić utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) – w szczególności – na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, nadawanie za pomocą sieci (w tym sieci Internet), odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, wykorzystanie we wszelkiego rodzaju mediach, wprowadzanie do obrotu i dystrybucji, wykorzystanie na innych polach eksploatacji wynikających z przeznaczenia i charakteru utworów, sporządzanie kopii i opracowań, ich zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu, sporządzanie materiałów na podstawie ww. utworów, modyfikowanie, wykorzystanie we wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych Dystrybutora.

  1. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych Organizator uzyskuje prawo do wykonania zależnych praw autorskich do utworów, o których mowa wyżej.

  2. Uczestnik konkursu oświadcza, że po ogłoszeniu go zwycięzcą nie będzie wykonywał osobistych praw do utworów w sposób uniemożliwiający korzystanie przez Organizatora z praw przeniesionych regulaminem.

17. Administratorem danych osobowych uczestników jest Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J. ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków NIP 542-299-19-03. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, Facebook, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego konkursu (uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 

 

Kwestionariusz przekazania nagrody rzeczowej

Organizator oraz Fundator Konkursu przyznają………………….

nagrodę w postaci …………… o wartości …….. zł brutto

ufundowaną przez Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J.

Za wygarną w konkursie internetowym ogłoszonym dnia……………….

———————————————————————————————

Dane do wysyłki

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Urząd Skarbowy:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wygranej w konkursie którego jednorazowa wygrana nie przekracza wartość 2000 zł brutto jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od wygranej, w pozostałych przypadkach jest pobierane ryczałtowo 10% chyba, że jest to przekazywane dla osób fizycznych, które otrzymały nagrodę w związku z prowadzoną przez nią pozarolniczą działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym powołując się na regulamin konkursu prosimy o podanie dodatkowych danych PESEL i urzędu skarbowego w celu odprowadzenia przez organizatora podatku dochodowego.