fbpx

 

Regulamin konkursu

 

1. Organizatorem konkursu jest Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J. ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków, NIP 542-299-19-03 prowadzące konto Instagram oraz Facebook @kuvings_polska

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J. ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków, NIP 542-299-19-03

3. Konkurs nie jest w żaden sposób promowany, sponsorowany ani zarządzany przez serwis społecznościowy Facebook oraz grupę Instagram. Wszelkie pytania, wątpliwości, reklamacje powinny być kierowane do Organizatora.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 165 z późn. Zmn.).

5. Konkurs jest prowadzony na terytorium Polski za pośrednictwem facebook.com oraz instagram.com

6. Konkurs trwa od 01.02.2023 do 14.02.2023 roku.

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 16tego lutego 2023 roku.

8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu Organizator powoła 2 osobowe jury, które wyłoni zwycięzcę.

9. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca zamieszkanie na terenie Polski.

10. W celu wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie regulaminu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na przeniesie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które zostaną wypracowane w toku realizacji niniejszego konkursu

11. Konkurs będzie prowadzony na profilu Instagramowym oraz Facebookowym @kuvings_polska pod postem konkursowym. Zadaniem uczestnika jest:

– zaobserwowanie profilu @kuvings_polska na Instagramie oraz polubienie jego profilu na Facebooku

– napisanie w komentarzu pod postem konkursowym pomysłu na swoją wymarzoną randkę

– przygotowanie przepisu na sok/smoothie/sorbet lub danie z pulpy po sokach w walentynkowym klimacie, zamieszczenie go na swoim profilu w jednym z kanałów social mediowych (Facebook lub Instagram) lub na relacji Instagram Stories wraz z oznaczeniem #kuvingspolska #Multigrill #KuvingsdajeRade #WalentynkizKuvings @kuvings_polska

jeśli nie posiadasz naszej wyciskarki, to daj się ponieść fantazji i wymyśl przepis na idealny walentynkowy sok i danie z pulpy, która powstanie po wyciśnięciu składników. Zamieść przepis na swoim profilu w jednym z kanałów social mediowych (Facebook lub Instagram) lub na relacji Instagram Stories wraz z oznaczeniem #kuvingspolska #Multigrill #KuvingsdajeRade #WalentynkizKuvings @kuvings_polska

Możesz użyć grafik zaczerpniętych z naszego profilu 🙂

12. Nagroda w konkursie to: MultiGrill Kuvings w wybranym kolorze z dodatkową płytą Multi w serduszka, a także książka z przepisami blogerów.

13. Nagroda w wysokości powyżej 2000 zł zostanie powiększona o część pieniężna, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o wartości 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody podlega odprowadzeniu na rachunek bankowy odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

14. O wygranej zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora w wiadomości prywatnej oraz na relacji 24-godzinnej Instagram i Facebook @kuvings_polska 16tego lutego 2023 roku do 23:59.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji z konkursu osób związanych z działalnością na rzecz promocji oraz sprzedaży produktów dystrybuowanych przez Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J. ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków NIP 542-299-19-03.

16. Uczestnik konkursu, który zostanie ogłoszony zwycięzcą wyraża zgodę na przeniesie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które zostaną wypracowane w toku realizacji niniejszego konkursu i które będą stanowić utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) – w szczególności – na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, nadawanie za pomocą sieci (w tym sieci Internet), odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, wykorzystanie we wszelkiego rodzaju mediach, wprowadzanie do obrotu i dystrybucji, wykorzystanie na innych polach eksploatacji wynikających z przeznaczenia i charakteru utworów, sporządzanie kopii i opracowań, ich zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu, sporządzanie materiałów na podstawie ww. utworów, modyfikowanie, wykorzystanie we wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych Dystrybutora.

  1. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych Organizator uzyskuje prawo do wykonania zależnych praw autorskich do utworów, o których mowa wyżej.

  2. Uczestnik konkursu oświadcza, że po ogłoszeniu go zwycięzcą nie będzie wykonywał osobistych praw do utworów w sposób uniemożliwiający korzystanie przez Organizatora z praw przeniesionych regulaminem.

17. Administratorem danych osobowych uczestników jest Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J. ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków NIP 542-299-19-03. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, Facebook, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego konkursu (uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 

 

Kwestionariusz przekazania nagrody rzeczowej

Organizator oraz Fundator Konkursu przyznają………………….

nagrodę w postaci …………… o wartości …….. zł brutto

ufundowaną przez Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J.

Za wygarną w konkursie internetowym ogłoszonym dnia……………….

———————————————————————————————

Dane do wysyłki

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Urząd Skarbowy:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wygranej w konkursie którego jednorazowa wygrana nie przekracza wartość 2000 zł brutto jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od wygranej, w pozostałych przypadkach jest pobierane ryczałtowo 10% chyba, że jest to przekazywane dla osób fizycznych, które otrzymały nagrodę w związku z prowadzoną przez nią pozarolniczą działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym powołując się na regulamin konkursu prosimy o podanie dodatkowych danych PESEL i urzędu skarbowego w celu odprowadzenia przez organizatora podatku dochodowego.