Regulamin konkursu „Wyciskaj zdrowie z ziołami”

 

1. Organizatorem i fundatorem konkursu jest Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J. ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków, NIP 542-299-19-03, prowadzący konto Instagram @kuvings_polska2. Konkurs nie jest w żaden sposób promowany, sponsorowany ani zarządzany przez serwis społecznościowy Facebook oraz Instagram czyli grupę Meta. Wszelkie pytania, wątpliwości, reklamacjepowinny być kierowane do Organizatora.
3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 165 z późn. Zmn.).
4. Konkurs jest prowadzony na terytorium Polski za pośrednictwem instagram.com i facebook.com
5. Konkurs trwa 25.08.2023 do 31.08.2023 r. (do godz. 23:59).
6. Ogłoszenie wyników nastąpi 1.12.2021 o godz. 21:00.
7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu Organizator powoła 2 osobowe jury, które wybierze zwycięzców.
8. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca zamieszkanie na terenie Polski.
9. W celu wzięcia udziału w konkursie niezbędne jest zaakceptowanie regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
10. Konkurs będzie prowadzony na profilu @kuvings_polska pod postem konkursowym. Zadaniem uczestnika jest dodanie komentarza pod postem o chęci wzięcia udziału w konkursie, zaproszenie 2 osób do konkursu poprzez oznaczenie ich profili w komentarzu oraz główny wymóg czyli: osobiste przygotowanie i publikacja filmiku/reelsa/postu, na którym widoczny będzie różowy sok lub smoothies, wraz z podaniem
przepisu na nie i oznaczeniem marki @kuvings_polska
11. Nagrody w konkursie to: 3 myjki Vita-My w kolorze różowym o wartości 590 zł brutto każda.
12. Nagroda zostanie powiększona o część pieniężna, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o wartości 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody podlega odprowadzeniu na rachunek bankowy odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wygranej w konkursie którego jednorazowa wygrana nie przekracza wartość 2000 zł brutto jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od wygranej, w pozostałych przypadkach jest pobierane ryczałtowo 10% chyba, że jest to przekazywane dla osób fizycznych, które otrzymały nagrodę w związku z prowadzoną przez nią pozarolniczą działalnością gospodarczą. W związku z powyższym powołując się na regulamin konkursu prosimy o podanie dodatkowych danych PESEL i urzędu skarbowego w celu odprowadzenia przez Organizatora podatku dochodowego.
13. O wygranej zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora w wiadomości prywatnej oraz na profilu Instagram @kuvings_polska
14. Administratorem danych osobowych uczestników jest Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J. ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków NIP 542-299-19-03. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, Facebook, grupy Meta, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego konkursu (uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 

Kwestionariusz przekazania nagrody rzeczowej

Organizator oraz Fundator Konkursu przyznają………………….

nagrodę w postaci …………… o wartości …….. zł brutto

ufundowaną przez Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J.

Za wygarną w konkursie internetowym ogłoszonym dnia……………….

———————————————————————————————

Dane do wysyłki

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Urząd Skarbowy:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wygranej w konkursie którego jednorazowa wygrana nie przekracza wartość 2000 zł brutto jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od wygranej, w pozostałych przypadkach jest pobierane ryczałtowo 10% chyba, że jest to przekazywane dla osób fizycznych, które otrzymały nagrodę w związku z prowadzoną przez nią pozarolniczą działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym powołując się na regulamin konkursu prosimy o podanie dodatkowych danych PESEL i urzędu skarbowego w celu odprowadzenia przez organizatora podatku dochodowego.