Regulamin konkursu

 

1. Organizatorem konkursu Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J. ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków, NIP 542-299-19-03 prowadzące konto Instagram @kuvings_polska

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J. ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków, NIP 542-299-19-03

3. Konkurs nie jest w żaden sposób promowany, sponsorowany ani zarządzany przez serwis społecznościowy Facebook oraz grupę Instagram. Wszelkie pytania, wątpliwości, reklamacje powinny być kierowane do Organizatora.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 165 z późn. Zmn.).

5. Konkurs jest prowadzony na terytorium Polski za pośrednictwem instagram.com

6. Konkurs trwa 32 dni (18.08-18.09.2022)

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 21.09.2022 roku.

8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu Organizator powoła 2 osobowe jury.

9. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca zamieszkanie na terenie Polski.

10. W celu wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

11. Konkurs będzie prowadzony na profilu @kuvings_polska pod postem konkursowym. Zadaniem uczestnika jest zaobserwowanie instagramowego profilu @kuvings_polska, dodanie komentarza pod postem z przepisem na danie w roli głównej z cukinią przygotowane na grillu, wstawienie zdjęcia potrawy u siebie na relacji IGS (opcjonalnie) i zaproszenie dwóch osób do zabawy poprzez oznaczenie w komentarzu.

12. Nagrody w konkursie to: Multigrill Kuvings + zestaw płyt.

13. Nagroda zostanie powiększona o część pieniężna, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o wartości 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody podlega odprowadzeniu na rachunek bankowy odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

14. O wygranej zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora w wiadomości prywatnej oraz na profilu Instagram @kuvings_polska

15. Administratorem danych osobowych uczestników jest Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J. ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków NIP 542-299-19-03. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego konkursu (uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Kwestionariusz przekazania nagrody rzeczowej

Organizator oraz Fundator Konkursu przyznają………………….

nagrodę w postaci …………… o wartości …….. zł brutto

ufundowaną przez Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J.

Za wygarną w konkursie internetowym ogłoszonym dnia……………….

———————————————————————————————

Dane do wysyłki

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Urząd Skarbowy:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wygranej w konkursie którego jednorazowa wygrana nie przekracza wartość 2000 zł brutto jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od wygranej, w pozostałych przypadkach jest pobierane ryczałtowo 10% chyba, że jest to przekazywane dla osób fizycznych, które otrzymały nagrodę w związku z prowadzoną przez nią pozarolniczą działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym powołując się na regulamin konkursu prosimy o podanie dodatkowych danych PESEL i urzędu skarbowego w celu odprowadzenia przez organizatora podatku dochodowego.